Installations

Theotokos XXXIII
Theotokos XXXIV
Theotokos XXXII
Theotokos XXXV
Detail of Theotokos XXXI
Theotokos XXXI
TheotokosIchor detail
TheotokosIchor
MLAC15
MLAC16
MLAC13
MLAC20
MLAC12
MLAC11
MLAC19
MLAC18
Istoria
Theotokos XXIII
Theotokos XXIV
Theotokos XXV
Gordon_Install_highres_1212
Gordon_Install_highres_1111
Gordon_Install_highres_55
Gordon_Install_highres_44
Gordon_Install_highres_22